Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van gezichtsbescherming.shop

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Retournering

Artikel   7 – Kosten in geval van retournering

Artikel   8 – Uitsluiting van retournering

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de ondernemer kan retourneren;
 2. Ondernemer: de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met gezichtsbescherming.shop;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Retournering: de mogelijkheid voor de ondernemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor retournering die gezichtsbescherming.shop ter beschikking stelt die een ondernemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van een retournering.
 8. Gezichtsbescherming.shop: handelsnaam die namens rechtspersoon Labels en Meer producten en/of diensten op afstand aan ondernemers aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door gezichtsbescherming.shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat gezichtsbescherming.shop gelijktijdig in dezelfde ruimte is samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van gezichtsbescherming.shop

Artikel 2 – Identiteit van gezichtsbescherming.shop

Labels en Meer, handelsnaam gezichtsbescherming.shop;

Schapenweide 1, 4824 AN BREDA;

Bezoekadres: Koekoeksbloem 18, 3984 CB ODIJK;

Telefoonnummer: 0612945715;

Openingstijden: ma-vrij, 8.30 – 18.00 uur

E-mailadres: info@gezichtsbescherming.shop

KvK-nummer: 60582421

Btw-identificatienummer: NL001675719B65

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van gezichtsbescherming.shop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen  gezichtsbescherming.shop en ondernemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ondernemer beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij gezichtsbescherming.shop zijn in te zien en zij op verzoek van de ondernemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Gezichtsbescherming.shop  is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ondernemer mogelijk te maken. Als gezichtsbescherming.shop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden gezichtsbescherming.shop niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gezichtsbescherming.shop kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de ondernemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending en retournering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen gezichtsbescherming.shop de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de ondernemer te raadplegen is;
  • de manier waarop de ondernemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan gezichtsbescherming.shop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de ondernemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt gezichtsbescherming.shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door gezichtsbescherming.shop is bevestigd, kan de ondernemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft gezichtsbescherming.shop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de ondernemer elektronisch kan betalen, zal gezichtsbescherming.shop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Gezichtsbescherming.shop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als gezichtsbescherming.shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Gezichtsbescherming.shop zal bij het product of dienst aan de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van gezichtsbescherming.shop waar de ondernemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waarop producten kunnen worden geretourneerd;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij gezichtsbescherming.shop deze gegevens al aan de ondernemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Retournering

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de ondernemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de ondernemer of een vooraf door de ondernemer aangewezen en aan gezichtsbescherming.shop bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de ondernemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij wil retourneren, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan gezichtsbescherming.shop retourneren, conform de door gezichtsbescherming.shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de ondernemer wil retourneren is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan gezichtsbescherming.shop. Het kenbaar maken dient de ondernemer te doen middels een email aan info@gezichtsbescherming.shop, met opgave van reden. Nadat de ondernemer kenbaar heeft gemaakt te willen retourneren dient het product binnen 14 dagen retour te worden gestuurd. De ondernemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Als de ondernemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt te willen retourneren, resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de ondernemer de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om te kunnen retourneren, zal de ondernemer zich richten naar de door gezichtsbescherming.shop bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van retournering

 1. Als de ondernemer graag wil retourneren, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de ondernemer een bedrag betaald heeft, zal gezichtsbescherming.shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retournering, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terugontvangen is door gezichtsbescherming.shop. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de ondernemer is gebruikt tenzij de ondernemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de ondernemer zelf is de ondernemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 – Uitsluiting van retournering

 1. Gezichtsbescherming.shop kan het recht van retournering door de ondernemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van retournering geldt slechts indien gezichtsbescherming.shop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van retournering is slechts mogelijk voor producten:

a. die door gezichtsbescherming.shop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de ondernemer;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop gezichtsbescherming.shop geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de ondernemer de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de ondernemer de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van retournering is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de ondernemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan gezichtsbescherming.shop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar gezichtsbescherming.shop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gezichtsbescherming.shop dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de ondernemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is gezichtsbescherming.shop niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Gezichtsbescherming.shop staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat gezichtsbescherming.shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door gezichtsbescherming.shop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de ondernemer op grond van de overeenkomst tegenover gezichtsbescherming.shop kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan gezichtsbescherming.shop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van gezichtsbescherming.shop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gezichtsbescherming.shop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de ondernemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet als:
 6. De ondernemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van gezichtsbescherming.shop en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Gezichtsbescherming.shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de ondernemer aan gezichtsbescherming.shop kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal gezichtsbescherming.shop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij ondernemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de ondernemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De ondernemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De ondernemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de ondernemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de ondernemer geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding, in overeenstemming met het lid 3 van dit artikel zal gezichtsbescherming.shop het bedrag dat de ondernemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal gezichtsbescherming.shop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen wordt de mogelijkheid tot retourneren niet uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij gezichtsbescherming.shop tot het moment van bezorging aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De ondernemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De ondernemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De ondernemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als gezichtsbescherming.shop voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de ondernemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de ondernemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de ondernemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de ondernemer verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de ondernemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan gezichtsbescherming.shop te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de ondernemer heeft gezichtsbescherming.shop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de ondernemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Gezichtsbescherming.shop beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij gezichtsbescherming.shop, nadat de ondernemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij gezichtsbescherming.shop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door gezichtsbescherming.shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor juridische ondersteuning.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van gezichtsbescherming.shop niet op, tenzij gezichtsbescherming.shop schriftelijk anders aangeeft.
 6. Als een klacht gegrond wordt bevonden door gezichtsbescherming.shop, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen gezichtsbescherming.shop en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.